Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Aglomerované materiály

Aglomerizácia a druhy vyrábaných výrobkov

-aglomerované materiály sa vyrábajú zlisovaním drevných častíc spojených lepidlom za súčastného pôsobenia tlaku a teploty.

DRUHY VÝROBKOV:

a) Drevovláknité dosky (DVD)

1. mäkké
2. stredné
3. tvrdé

b) Drevotrieskové dosky (DTD)
1. plošne lisované
2. výtlačne lisované

c) Vláknito-trieskové dosky (VTD)
d) Pilinové dosky (PID)
e) Pazderové dosky


Výroba DTD – plošne lisovaných

-tlak lisu pôsobí kolmo na hlavné plochy dosky, tak že triesky sú usporiadané rovnobežne s hlavnými plochami.

Suroviny:

-Drevná surovina- na výrobu m3 trieskových dosák používame 1,5 – 1,7plm drevnej hmoty, vláknité dosky 3plm drevnej hmoty. Používame ihličnaté dreviny a mäkké listnaté (osika, topoľ)
-Lepidlá a chemikálie- pri výrobe DTD používame močovinoformaldehydové lepidlá. Pre vodovzdorné DTD používame fenolformaldehydové lepidlá. Lepidlo sa rozprašuje na drobné kvapky. Lepidlo predstavuje 8 – 10 % hmoty DTD. Povrchové vrstvy obsahujú viac lepidla ako stredové. Hydrofobyzačným prostriedkom je väčšinou parafín. Spotreba parafínu na je 3,5 až 5 kg na 1 m3 trieskových dosiek.

Technológia výroby DTD:

Plošne lisované môžu byť aj 3 – 5 vrstvové, výtlačne lisované len 1 vrstvé. Stredová vrstva obsahuje triesky hrúbky 0,3 – 0,5 mm. Povrchové vrstvy triesky hrúbky 0,15 – 0,25 mm. Dĺžka 8 – 12 mm, šírka 1 – 3 mm.

Drevná surovina

Príprava dreva pred roztrieskovaním
Rozmerová rôznorodosť sa rieši štiepkovaním, čím sa drevo rozmerovo zjednotí.
pred vlastným spracovaním sa štiepky triedia a mechanické prímesi sa odstraňujú suchou separáciou

Roztrieskovane

Zvyšujeme vlhkosť 50 – 70 %. Používame roztriskovače, ktoré pracujú na princípe frézovania. Surovina, ktorá sa podáva pod frézovací stroj sa postupne odfrézuje v krátkych časových intervaloch.

Egalizácia

Zúženie triesky na 1 – 3 mm.

Zásobníky

Používajú sa na vyrovnávanie zásob medzi strojmi a tiež ako dávkovač nasledujúceho stroja.

Triedenie

Pri roztrieskovní vzniká aj jemná frakcia, prach a väčšie štiepky. Používame mechanické(sila), pneumatické(proti prúdu vzduchu) triediče.

Sušenie

Vysušujeme triesku na 3 – 5 % kóty lepšej aplikácie lepidla.

Nanášanie lepidla

Používame turbo nanášačky, v ktorých lepidlo preteká cez hriadeľ do jednotlivých tŕňov rozztrieskuje sa do masy triesok.

Vrstvenie triesok

Vrstviace zariadenie sa skladá z dávkovacieho zásobníka a vrstviacej hlavy, toto zariadenie vrství triesky podľa ich hmotnosti a vytvára koberec s jemnou a hladkou frakciou na povrchu. Hrubšie a ťažšie frakcie vytvárajú strednú vrstvu dosky.

Predlisovanie

-je zhustenie koberca a zníženie jeho výšky.

Lisovanie

Používame jednoetážové a viacetážové lisy. Teplota 130 – 220 stupnou, čas 7 – 8 min

Omietanie, chladenie, klimatizácia a brúsenie

Dosky ochladzujeme v turnikate max. na 70 stupňov, potom formátujeme na formatovacej píle a klimatizujeme medzi skladoch 3 – 4 dni. Brúsime na široko pásových brúskach. Zrnitosť -40 -80.

 
 

Drevovláknité dosky

Z čoho sa vyrábajú drevovláknité dosky?

Na výrobu drevovláknitých dosiek sa používa drevo. Pri ich výrobe sa využíva drevo z domácich zdrojov.

Ako prebieha výrobný proces drevovláknitých dosiek?

Vstupná surovina drevo sa seká na menšie kúsky, tzv. štiepky, ktoré ako surovinový medziprodukt sa termomechanicky rozvlákňujú v zariadení nazývanom defibrátor. Vlákna sa následne miešajú s vodou a vytvára vodná suspenzia. Táto vodná suspenzia sa ohrieva a privádza sa na odvodňovacie zariadenie, kde sa z nej formuje vláknitý koberec – základ novej dosky. Odvodnené dosky sa ešte dosúšajú na konečnú vlhkosť.

Používajú sa pri spájaní vlákien nejaké lepidlá alebo iné chemikálie?

Nie nepoužívajú. Tento druh výroby prebieha mokrým procesom, počas ktorého sa pôsobením vody a tepla znovu aktivujú v drevnom vlákne prírodné látky lignín a hemicelulózy a tie zabezpečujú ich pevné spájanie.

Aký je rozdiel medzi drevovláknitými doskami vyrábanými mokrým a suchým spôsobom?

Rozdiel spočíva v tom, že na rozdiel od drevovláknitých dosiek vyrábaných mokrým spôsobom pri izolačných doskách z drevného vlákna vyrábaných suchým spôsobom je potrebné pridávať lepidlá, najčastejšie formaldehydové.

Aké hrúbky drevovláknitých izolačných dosiek je možné vyrobiť?

Mokrým spôsobom je možné vyrobiť základné dosky len do hrúbky 20 mm. Väčšie hrúbky – až do 100 mm sa robia vrstvením základných dosiek. Na ich zlepovanie sa používa vodou rozpustné ekologické lepidlo.

Môžeme považovať drevovláknité dosky Hofatex® za ekologické produkty?

Áno, a to z viacerých hľadísk počnúc vstupnou surovinou až po možnosti recyklácie. Drevo, ktoré sa používa na ich výrobu je dorastajúcou surovinou a pochádza domácich lesov, ktoré sú obhospodarované trvaloudržateľným spôsobom. Samotná výroba je šetrná voči všetkým zložkám životného prostredia. Izolačné panely Hofatex sú plne recyklovateľné. Môžu byť kompostovateľné alebo bezpečne spaľované.

Sú izolačné dosky zdravotne nezávadné?

Súčasťou drevovláknitých dosiek Hofatex sú výlučne prírodné materiály, ktoré nespôsobujú žiadne zdravotné problémy. Rozhodujúcu časť tvorí drevné vlákno (až 98%).Na zlepšenie niektorých vlastností sa pridávajú výlučne prírodné látky – parafín, latex. Na rozdiel od väčšiny vláknitých izolačných materiálov neobsahujú žiadne množstvo formaldehydov, patriacich medzi karcinogénne látky.

Ako sa zabezpečuje vyššia voduodolnosť dosiek Hofatex?

Do niektorých dosiek (Hofafest UD) sa za účelom zvýšenia voduodolnosti pridáva prírodná látka latex. Nie je to len povrchová úprava, ale je pridávaný už pri vytváraní vláknitej suspenzie, t.j. vyššiu voduodolnosť majú dosky v celej hrúbke a teda aj z obidvoch strán.

Aké sú rozhodujúce vlastnosti tepelnej izolácie?

Tepelná izolácia musí zabezpečiť ochranu budov pred tepelnými stratami v zimných mesiacoch (zimná tepelná ochrana) a zároveň musí chrániť vnútorné priestory pred nadmerným prehrievaním v lete (letná tepelná ochrana). Tepelná izolácia by mala taktiež dobre pracovať so vzdušnou vlhkosťou a vodnými parami.

Čo vyjadruje tepelná vodivosť?

Tepelná vodivosť je rozhodujúcou vlastnosťou tepelnej izolácie z hľadiska ochrany budov pre únikmi tepla. Predstavuje schopnosť látky viesť teplo a vyjadruje sa súčiniteľom tepelnej vodivosti l. Čím je jeho hodnota nižšia, tým je izolácia účinnejšia. Väčšina izolačných materiálov má súčiniteľ tepelnej vodivosti okolo 0,040 W/(m.K).

Čo je to súčiniteľ prestupu tepla U?

Je to súčiniteľ podľa ktorého sa posudzuje tepenoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií. Vyjadruje tepelný tok, ktorý sa šíri cez konštrukcie a udáva sa jednotkách W/m2.K. Úzko súvisí s tepelnou vodivosťou materiálov, použitých v stavebných konštrukciách. Čím je jeho hodnota nižšia, tým menšie tepelné straty spôsobuje stavebný prvok.

Existujú nejaké predpísané hodnoty pre tepelnú ochranu budov?

Áno, existujú. Tieto hodnoty nie sú jednotné. Každá krajina má normované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U jednotlivých stavebných konštrukcií (šikmá strecha, plochá strecha, obvodová stena, stropy, atď.) prispôsobené daným klimatickým podmienkam. V SR sú tieto hodnoty uvedené v norme STN 73054 – Tepelná ochrana budov.

Aká je závislosť hrúbky tepelnej izolácie a súčiniteľa tepelnej vodivosti?

Platí, že čím je väčšia hrúbka izolácie, tým je nižšia hodnota súčiniteľa prestupu tepla U. V tabuľke je znázornený priebeh hodnôt U v závislosti od hrúbky izolácie, ktorej tepelná vodivosť je 0,040.

Hrúbka mm

U W/m2K

20.0

1.506

40.0

0.859

60.0

0.601

80.0

0.462

100.0

0.375

200.0

0.194

300.0

0.130

Na čo vplýva tepelnoakumulačná schopnosť izolácie?

Tepelnoakumulačná schopnosť izolácie výrazne prispieva k optimálnej vnútornej klíme budov najmä v letných mesiacoch, kedy dochádza k nepríjemnému prehrievaniu vnútorných priestorov. Ak majú materiály v stavebnej konštrukcii vyššiu akumulačnú schopnosť, dokážu účinnejšie tlmiť teplotné výkyvy.

Čo je to fázový posun tepla?

Fázový posun teplôt úzko súvisí s akumulačnou schopnosťou stavebných materiálov a predstavuje posun časový posun extrémnych teplôt, napr. najvyššie vonkajšie popoludňajšie teploty sa vo vnútri posúvajú do neskorších hodín a zároveň tlmí sa aj ich hodnota.

Aký význam má schopnosť izolácie prepúšťať vodné pary?

Schopnosť materiálu prepúšťať vodné pary (schopnosť difúzie) je veľmi dôležitou vlastnosťou tepelnoizolačných materiálov, keďže vo vnútri budov sa vytvára veľké množstvo vodnej pary. Dostatočný prechod vodnej pary cez konštrukciu je dôležitý z hľadiska vylúčenia jej kondenzácie v konštrukciách. Tá v prípade kondenzácie vo vnútri konštrukcií predstavuje nebezpečenstvo pre ich životnosť.

Čo je to faktor difúzneho odporu m a ekvivalentná difúzna hrúbka sd?

Faktor difúzneho odporu m udáva koľkokrát je vyšší odpor materiálu prepúšťať vodnú paru ako rovnako hrubá vrstva vzduchu s rovnakou teplotou. Okrem toho je zaužívaným ukazovateľom difúzie vodnej pary aj ekvivalentná difúzna hrúbka sd, ktorá sa počíta ako násobok difúzneho odporu a hrúbky materiálu a udáva hrúbku vzduchu v metroch s rovnako veľkým difúznym odporom ako daný stavebný materiál. Materiály s difúznym faktorom do 10 sa považujú za materiály s veľmi vysokou difúznou schopnosťou.

Ako fungujú difúzne otvorené stavebné konštrukcie?

Fungujú na princípe dostatočného odvádzania vlhkosti z vnútorných priestorov a ich vonkajšie vrstvy bránia prenikaniu vlhkosti z vonkajšieho prostredia. Tieto konštrukcie sú zároveň otvorené (neaplikujú sa v nich parozábrany). Zásadou týchto konštrukcií je používanie materiálov s klesajúcou hodnotou difúzneho odporu v smere z vnútra von.

Kde v stavebných konštrukciách sa dajú použiť izolačné dosky Hofatex?

Majú široké použitie takmer vo všetkých stavebných konštrukciách – strechy, obvodové steny, stropy, podlahy.

Čo je výhodnejšie – zateplenie zvonku alebo zvnútra?

Účinnejším spôsobom zatepľovania je zateplenie zvonku. Je to aj bezpečnejší spôsob z hľadiska možnej kondenzácie vodných pár. Zateplenie zvnútra sa odporúča aplikovať len v prípadoch, kedy nie je možné zatepliť zvonku. V tom prípade je potrebné poradiť sa s odborníkom.

Čo sú to tepelné mosty a ako sa dajú obmedziť?

Tepelné mosty vznikajú na miestach, kde je tepelnoizolačná vrstva akýmkoľvek spôsobom prerušená materiálmi s horšou tepelnou vodivosťou, napr. krokvami v šikmej streche. V streche môže byť podiel krokiev na celej ploche až 20% pričom drevo má štyrikrát horšiu vodivosť ako panely Hofatex. Tepelné mosty sa dajú obmedziť použitím dodatočnej vrstvy izolácie, buď pod krokvami alebo nad krokvami.

Aká je výhoda zateplenia šikmej strechy nad krokvami?

Výhoda spočíva v obmedzení tepelných mostov, vznikajúcich v oblasti krokiev. Ďalšou výhodou tohto spôsobu zateplenia je estetická stránka strešnej konštrukcie z vnútornej strany pri použití dreveného záklopu.

Akým spôsobom sa kotvia panely Hofatex® pri zateplení nad krokvami?

Panely Hofatex Therm sa spolu s vrstvou panelov Hofafest UD (alebo Hofatex Kombi) kotvia kontralatami cez izolačnú vrstvu až do krokiev s použitím špeciálnych skrutiek.

Je potrebné použiť z vnútornej strany parozábranu?

Parozábrana má zabrániť prenikaniu vodnej pary do stavebnej konštrukcie (aplikuje sa hlavne pri strechách). Za určitých okolností je možné navrhnúť stavebnú konštrukciu s panelmi Hofatex aj bez použitia parozábrany. Takéto možnosti sa musia posúdiť výpočtami pre každú konkrétnu konštrukciu so zohľadnením reálnych podmienok.

Sú vhodné izolačné panely Hofatex Therm aj na zateplenie medzi krokvami?

Všetky výrobky Hofatex majú horšiu rozmerovú stlačiteľnosť. Pre ich použitie do presne vymedzených konštrukcií, napr. medzi krokvy alebo do dreveného rámu sa musia narezať na presné rozmery. Na uľahčenie práce sa vyrábajú panely klinového tvaru Hofatex® Therm DK, pri ktorých sa odrezáva len ich malá časť.

Je potrebné pri použití Hofafest UD aplikovať ešte difúznu fóliu?

Panely Hofafest UD sú difúzne otvorené a zároveň majú zvýšenú odolnosť voči prenikaniu vody. Aplikujú sa teda ako poistná hydroizolácia bez potreby použitia difúznej fólie. Na rozdiel od fólie sú Hofafest UD aj prídavnou tepelnou izoláciou a môžu obmedziť tepelné mosty na krokvách.

Musia sa lepiť spoje panelov Hofafest UD?

Panely Hofafest UD majú po celom obvode pero/drážku, ktoré zabezpečujú dostatočne pevný spoj bez použitia lepidla. Pri strechách so sklonom < 20° sa spoje prelepujú na povrchu butylkaučukovou páskou Hofatex Tape.

Ako dlho môžu byť vystavené panely Hofafest UD na streche vonkajším poveternostným vplyvom?

Ako dočasné debnenie môžu byť vystavené poveternostným vplyvom až 4 týždne. hore

Aké sú možnosti použitia panelov Hofatex na dodatočné zateplenie vonkajšej obvodovej steny?

Môžu sa použiť v odvetranej ako aj kontaktnej fasáde na izolovanie obvodovej steny z drevenej rámovej konštrukcie ako aj na masívne podklady.

Ako sa pripevňujú panely Hofatex na vonkajšiu stenu?

Pri odvetranej fasáde sa panely pripevňujú cez laty skrutkami zvolenými poľa podkladu (do dreva, tehly, pórobetónu, atď.). Na laty sa potom pripevňuje drevená fasáda. Pri kontaktnej fasáde sa panely najprv pripevňujú na obvodovú stenu a potom sa na nich aplikuje omietka podľa presných pokynom výrobcov. Panely sa v obidvoch prípadoch ukladajú odspodu min. 30-50 cm nad úrovňou terénu.

Dajú sa použiť drevovláknité dosky aj do ťažkých podláh pod mokré potery?

Áno. Všetky panely Hofatex sa vyznačujú vysokou pevnosť v tlaku (min. 30 kPa) a preto sú zvlášť vhodné ako tepelnoizolačná a kročajová vrstva tak do suchých podláh ako aj pod mokré potery. Pri mokrých poteroch je nutné oddeliť ich od poteru hydroizoláciou.

Ako sa pokladajú dosky Hofaplat Silent pod laminátové (parketové) plávajúce podlahy?

Ukladajú sa na suchú podložku kolmo na podlahovú krytinu. Jednotlivé rady sa ukladajú na vzájomnú väzbu s medzerami medzi doskami 2 mm. Pri stenách a iných pevných prekážkach je nutné dodržať dialatčnú medzeru 10 mm.

S akými nástrojmi sa režú panely Hofatex?

Menšie hrúbky (do 10 mm) sa môžu rezať nožom. Na rezanie väčších hrúbok sa môžu použiť elektrické náradia bežne používané na rezanie materiálov z dreva (kotúčové, pásové píly, priamočiare píly). Je potrebné zabezpečiť dostatočné odsávanie.

 

TOPlist